www.hermann-mensing.de

Hermann Mensing

Briefe an Annette von Droste Hülshoff

Annette Brief 53


Liebe Annette,

Ik heb en gedicht op platt vör dat freifräullein

Äs et hel wuor
in dat düüstere Westfaolen,
äs de Mensken
no anners kuerden äs nu,
in de tied,
wao kien Mensk määr wat van weet,
in de tied kam en man,
de baude ene Kiärke
med en stäödigen Torn
un Klocken buowen.
De kiärke ston in de Woorth.
Un dao fonk aals an. 
Lütke Hüse wuaorn baud,
Honer und Swine, Köö un Gaise,
aals laip un rande harüm
un mook viel Geluud.
Et gaf viel Liäwen dao,
un dat Liäwen was hal,
aower anners hal äs vandage.
De Dag fonk an, wan de Sunne hauge kwam,
un was iärst vuörbi, wan et dunkel wuor.
So gait dat Liäwen.
Et wärd langsaam dunkel,
män et is no nich Nacht,

Guad goahn

Hiärm

nächster Brief