www.hermann-mensing.de

Hermann Mensing

Noim Öllop

 

pallaksch un notrum
wölls rötbroch eim snutt
wölls grossschnam petanki
wölls allam pallutt
dram sieben not vista
knakt oma zen britt
drams attack verschnammel
zen pallaksch arritt

noim öllop
ham ruckzing

wall schnanki ol bru
kann laldam nak madlal
u beckzlan walldu
hal jokum drei katta
jo katta drei zo
eknazi wokambam

jo katta drei zo
ronandam o lo

 

zurück